Regulamin świadczenia usług OptimiPay

1. Definicje

Bramka Płatnicza - oznacza funkcjonującą aplikację, która jest kompatybilna z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych (np. płatności kartą kredytową, bankowe przelewy internetowe, płatności z wykorzystaniem portfeli internetowych) inicjowanych przez Klientów.

Cennik – cennik Usług dostępny na Stronie Internetowej

Dzień roboczy, - oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Instytucja Pośrednicząca - instytucja, która uczestniczy w przekazaniu przez Klienta środków płatniczych na rzecz Sprzedawcy w celu realizacji Płatności, w szczególności banki, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności, Organizacje Kartowe, instytucje pieniądza elektronicznego.

Klient - podmiot, który dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej.

OptimiPay - Optimipay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 01-402, przy ul. Erazma Ciołka 12, NIP 5272818875, REGON 367979287, KRS 0000705171, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000 zł.

Organizacja Kartowa - podmiot określający zasady wydawania i akceptowania kart płatniczych, w szczególności: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.

Panel Administracyjny - oznacza dedykowaną podstronę systemu informatycznego OptimiPay udostępnioną Sprzedawcy, dostępną przez internet pod adresem http://optimipay.com/. Panel Administracyjny umożliwia Sprzedawcy zarządzanie danymi związanymi z Płatnościami (w tym dostęp do zestawień analitycznych oraz obsługi zwrotów) oraz komunikowanie się OptimiPay ze Sprzedawcą.

Płatność - transakcja płatnicza on-line zainicjowana przez Klienta poprzez Bramkę Płatniczą w celu zapłaty Sprzedawcy za towary lub usługi zakupione od niego poprzez stronę internetową Sprzedawcy.

Regulamin - niniejszy Regulamin.

Sprzedawca - przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wyposażoną w zdolność prawną, który sprzedaje towary lub świadczy usługi za pośrednictwem Internetu.

Strona Internetowa – strona internetowa udostępniona przez OptimiPay pod adresem http://optimipay.com/

Usługi - Bramka Płatnicza oraz Panel Administracyjny. Szczegółowy opis funkcjonalności Usług jest dostępny na Stronie Internetowej.

2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad współpracy między Sprzedawcą a OptimiPay w zakresie korzystania przez Sprzedawcę z Usług.
 2. OptimiPay oświadcza, że Usługi nie stanowią czynności bankowych ani pośrednictwa finansowego.

3. Usługi

 1. Bramka Płatnicza umożliwia Sprzedawcy realizowanie Płatności za pośrednictwem Instytucji Pośredniczących. Lista dostępnych kanałów płatności jest dostępna na Stronie Internetowej.
 2. W ramach Bramki Płatniczej OptimiPay udostępnia w szczególności:
  1. jedną z dwóch metod integracji strony internetowej Sprzedawcy z Bramką Płatniczą, poprzez umożliwienie przekierowania Klienta — za pośrednictwem Bramki Płatniczej — ze strony internetowej Sprzedawcy na stronę internetową OptimiPay, na której znajduje się bezpieczny formularz "Secure Form" lub poprzez umożliwienie przesłania wszystkich danych wprowadzonych przez Klienta na stronie internetowej Sprzedawcy do systemu OptimiPay za pośrednictwem API OptimiPay;
  2. przesyłanie danych dotyczących Płatności z systemów OptimiPay do odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej, która następnie umożliwia realizację Płatności (np. w przypadku płatności kartą kredytową, polecenia zapłaty) lub przekierowanie Klienta na stronę internetową odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej, która umożliwia zrealizowanie Płatności (np. w przypadku polecenia przelewu, giropay).
  3. Panel Administracyjny pozwalający na zarządzanie i administrowanie danymi transakcyjnymi, w tym: podgląd list przeprowadzonych Płatności, list autoryzacji i błędów sprzedaży;
 3. OptimiPay zakłada konto Sprzedawcy w Panelu Administracyjnym i dostarcza Sprzedawcy stosowne identyfikatory i hasła oraz inne dane potrzebne do korzystania z Usług. Sprzedawca ma obowiązek dbać, by jego identyfikator i hasła pozostawały poufne, w szczególności nie może udostępniać ich osobom nieuprawnionym.
 4. Udostępniane Usługi działają prawidłowo w następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome i Opera.
 5. Dostęp do Usług może być zmieniony, zawieszany częściowo lub w całości w niezbędnym zakresie w przypadkach uzasadniających podjęcie takich działań, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności środowiska Usług, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzenia niezbędnych adaptacji, zmian i rozbudowy oprogramowania lub aplikacji, podjęcia działań mających na celu zlokalizowanie i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług. Przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług w przypadkach wyżej wskazanych uznaje się za zgodne z i dopuszczalne i nie rodzą odpowiedzialności OptimiPay względem Sprzedawcy. Wyłączywszy przypadki zawieszenia Usługi wynikającej z niezaplanowanych i niemożliwych do przewidzenia zakłóceń Usług, OptimiPay będzie informowało Sprzedawcę o zawieszeniu Usług ze stosownym wyprzedzeniem. W miarę możliwości wszelkie prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach nocnych.

4. Prawa i obowiązki OptimiPay

 1. OptimiPay zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia Sprzedawcy dostępu do Usług na zasadach określonych w Regulaminie;
  2. bieżącego informowania Sprzedawcy o Płatnościach realizowanych poprzez Bramkę Płatniczą, w szczególności poprzez Panel Administracyjny.
  3. przekazania Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji do skutecznego zintegrowania jego strony internetowej z Bramką Płatniczą, w tym w zakresie umieszczenia odpowiednich logo oraz znaków OptimiPay, a także do zapewnienia wsparcia technicznego w tym zakresie (w zależności od wybranego wariantu korzystania z Usług – warianty są dostepne na Stronie Internetowej).
 2. OptimiPay odpowiada jedynie za techniczą poprawność procesu autoryzacji płatności oraz przekazanie plików wynikowych. OptimiPay nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz poprawność wykonania przez Sprzedawcę usługi, która została opłacona z wykorzystaniem Usług.
 3. OptimiPay ma prawo składać Sprzedawcy oświadczenia za pośrednictwem Panelu Administracyjnego w formie stosownych komunikatów. Oświadczenie złożone w tej formie staje się skuteczne z chwilą jego umieszczenia w Panelu. Wszelkie oświadczenia dotyczące istotnych zmian w sposobie funkcjonowania Usług lub zmiana cennika będą składane z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Przez istotne zmiany należy rozumieć modyfikację sposobu działania Usług w sposób uniemożliwiający ich dalsze używanie bez dokonania zmian przez Sprzedawcę (w tym wyłączenie funkcjonalności Usługi).

5. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się:
  1. korzystać z Usług zgodnie z obowiązującym prawem oraz Regulaminem;
  2. regularnie przeglądać i kontrolować Płatności inicjowane przy wykorzystaniu Bramki Płatniczej i niezwłocznie powiadamiać OptimiPay o podejrzeniach nieautoryzowanej aktywności, w szczególności nieautoryzowanej lub nieprawidłowo dokonanej Płatności;
  3. umieścić na swojej stronie internetowej logotyp OptimiPay, będący jednocześnie odnośnikiem do głównej strony Bramki Płatniczej, i utrzymać taki stan rzeczy przez okres korzystania z Usług, a także logo Instytucji Pośredniczących oraz systemów płatności, których kanały płatności Sprzedawca wybrał do przyjmowania Płatności;
  4. stosować się do wytycznych OptimiPay w zakresie podejmowania działań mających zapewnić bezpieczeństwo i spójność Usług.
 2. Sprzedawca ma obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej zintegrowanej z Bramką Płatniczą w przynajmniej jednym języku europejskim oraz utrzymywania na niej następujących informacji:
  1. politykę ochrony danych osobowych Klientów, w tym informację o przekazywaniu danych osobowych Klientów do OptimiPay w związku z realizacją Płatności,
  2. po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz udanej autoryzacji Płatności - poinformować o tym fakcie Klienta pisemnie lub w formie elektronicznej zgodnie z otrzymanym od OptimiPay komunikatem;
  3. wszelkie inne informacje wymagane przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedażą na odległość, prawem konsumenckim.
  4. Sprzedawca obowiązany jest nie akceptować Płatności, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że dany instrument płatniczy jest wykorzystywany przez osobę nieuprawnioną lub Płatność jest dokonywana niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dla realizacji celów niezgodnych z prawem. 4. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę od OptimiPay danych osobowych Klienta, Sprzedawca może przetwarzać te dane wyłącznie w celu realizacji zobowiązania wynikającego ze zrealizowanych Płatności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. zgoda Klienta, żądanie uprawnionych organów państwowych). 5. Sprzedawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów potwierdzających spełnienie świadczenia stanowiącego podstawę Płatności oraz wszystkich innych dokumentów związanych z transakcją (kosztorysy, faktury, dowody dostarczenia itp.) przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa.

6. Zakazane praktyki

 1. Zabrania się Sprzedawcy podejmowania następujących działań i praktyk:
  1. używanie Usług OptimiPay w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub narusza prawa osób trzecich; w szczególności Usługi nie mogą być wykorzystywane do sprzedaży towarów lub usług, których sprzedaż jest zabroniona przez prawo, lub których sprzedaży OptimiPay zakazuje w swych politykach z wykorzystaniem Bramki Płatniczej, lub których zawartość jest nieetyczna, lub w przypadku, gdy sprzedaż jest reglamentowana, a Sprzedawca nie posiada odpowiedniej licencji (zezwolenia);
  2. sublicencjonowanie, wynajmowanie, oddawanie w leasing lub inne oddawanie do korzystania którejkolwiek części Usług osobom trzecim;
  3. dostarczanie informacji, które są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  4. odmowa lub uchylanie się od potwierdzenia swojej tożsamości lub jakiejkolwiek informacji dostarczonej OptimiPay;
  5. prowadzenie działalności lub wykorzystywanie Usług w sposób, który może skutkować reklamacjami, sporami, Chargebackami, opłatami, karami i innymi obciążeniami dla OptimiPay, Sprzedawcy lub osób trzecich;
  6. podejmowanie działań mających na celu poznanie fragmentów lub całości kodu źródłowego OptimiPay;
  7. podejmowanie jakichkolwiek działań, w efekcie których strona internetowa OptimiPay lub dowolna inna część infrastruktury OptimiPay będzie obciążana w nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży sposób.

7. Płatności

 1. OptimiPay stwierdziwszy poprawność dokonania Płatności przez Klienta informuje automatycznie Sprzedawcę o tej Płatności umieszczając stosowny komunikat w Panelu Administracyjnym. Sprzedawca zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Klientów w związku z udostępnieniem przez OptimiPay Płatności Sprzedawcy z opóźnieniem.
 2. Płatność potwierdzona przez OptimiPay nie może być samodzielnie anulowana ani przez Klienta ani przez Sprzedawcę, za wyjątkiem przypadków Refundów, Chargebacków i Reversali.
 3. Z tytułu świadczonych na rzecz Sprzedawcy Usług OptimiPay pobiera opłaty na zasadach oraz w wysokości określonej w Cenniku. OptimiPay nie pobiera żadnych opłat od Klientów.
 4. Wszelkie opłaty i prowizje pobrane przez OptimiPay potwierdzane są fakturą wystawianą przez OptimiPay. Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie od OptimiPay faktur w formie elektronicznej. Faktury umieszczane są w odpowiedniej zakładce Panelu Administracyjnego do 10go dnia nastepnego miesiąca.
 5. Wszelkie zwroty środków na rzecz Klientów z tytułu zrealizowania danej Płatności, podlegają następującym zasadom:
  1. za zwroty środków odpowiada wyłącznie Sprzedawca, w tym również w zakresie dodatkowych opłat lub kar związanych z ich realizacją pobieranych przez OptimiPay lub Instytucje Pośredniczące; dotyczy to w szczególności opłat za Refund, Reversal lub Chargeback;
  2. prowizje i opłaty pobrane przez OptimiPay w związku ze zrealizowaniem Płatności, która następnie została poddana procedurze zwrotu, nie są zwracane Sprzedawcy;
  3. w przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia o zwrot środków z danej Płatności, OptimiPay niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o tym fakcie;
  4. Sprzedawca ma obowiązek ściśle współpracować z OptimiPay (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni udzielać stosownych informacji i przedkładać wymagane dokumenty) w celu wyjaśnienia okoliczności związanych ze zwrotem środków z tytułu danej Płatności;
  5. 5. zwrot środków z tytułu danej Płatności następuje tym samym kanałem płatności, którym Płatność była pierwotnie dokonana;

8. Postanowienia szczególne dotyczące płatności kartą płatniczą

 1. W przypadku wyboru przez Sprzedawcę kanału płatności kartami płatniczymi, OptimiPay udostępni ten kanał płatności po zaakceptowaniu Sprzedawcy oraz zgłoszonych przez niego stron internetowych przez OptimiPay oraz odpowiednie Instytucje Pośredniczące objęte systemem płatności właściwym dla kart płatniczych, które Sprzedawca będzie akceptował. Każda dodatkowa strona internetowa Sprzedawcy, z wykorzystaniem której mają być przyjmowane Płatności kartami płatniczymi podlega procedurze akceptacji przewidzianej w niniejszym ustępie.
 2. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Instytucje Pośredniczące mają prawo do odmowy przyjęcia Sprzedawcy do systemu płatności kartami płatniczymi, lub zażądania wyłączenia go z tego systemu w każdym czasie i z dowolnego powodu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem transakcji płatniczych, w tym reguł określonych przez Organizacje Płatnicze.
 4. OptimiPay ma prawo do odmowy realizacji danej Płatności kartą płatniczą, o czym niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę, jeśli właściwa Instytucja Pośrednicząca odmówiła autoryzacji Płatności, w szczególności w przypadku nieważności karty płatniczej, zastrzeżenia karty płatniczej, braku możliwości uzyskania autoryzacji Płatności lub uzyskania odmowy autoryzacji lub negatywnego wyniku autentykacji 3-D Secure, wykrycia podczas procesu monitoringu, że Płatność może mieć charakter oszukańczy.

9. Pomoc i procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawcy przydziela się dedykowanego konsultanta, który zapewni mu stosowną pomoc przy korzystaniu z Usług. OptimiPay zapewnia wsparcie również za pośrednictwem e-maila: contact@optimipay.com
 2. Jeśli Sprzedawca chce uzyskać pomoc od OptimiPay, zobowiązany jest podać nazwę Sprzedawcy imię i nazwisko oraz adres e-mail. OptimiPay nie odpowiada na anonimowe prośby o pomoc. OptimiPay zapewnia, że konsultanci OptimiPay będą odpowiadali bez nieuzasadnionej zwłoki. Zwykle odpowiedź następuje w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania zgłoszenia.
 3. OptimiPay rozpatruje reklamacje Sprzedawców dotyczące Panelu Administracyjnego i Płatności oraz wspiera Sprzedawcę i udziela mu stosownych informacji w rozpatrywaniu reklamacji Klientów dotyczących Płatności.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać:
  1. w formie elektronicznej na adres contact@optimipay.com oraz poprzez formularz dostępny za pośrednictwem Konta Sprzedawcy lub
  2. w formie pisemnej - osobiście w siedzibie OptimiPay (adres: Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa lub przesyłką pocztową na adres siedziby OptimiPay (adres: Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa).
 5. Każda reklamacja powinna zawierać: nazwę Sprzedawcy, nazwę Klienta, adres e-mail i opis problemu. OptimiPay nie odpowiada na anonimowe reklamacje.
 6. OptimiPay potwierdzi Sprzedawcy datę wpływu reklamacji za pośrednictwem adresu e-mail udostępnionego przez Sprzedawcę podczas składania reklamacji lub w formie pisemnej.
 7. W przypadku gdy wyjaśnienie reklamacji wymaga udzielenia dodatkowych informacji lub przekazania dokumentów Sprzedawca obowiązany jest do ich przekazania OptimiPay bez zbędnej zwłoki na jego żądanie.
 8. OptimiPay rozpoznaje reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia o żądane informacje lub dokumenty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, OptimiPay:
  1. powiadamia osobę zgłaszającą reklamację o przyczynach opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który w przypadku gdy reklamacja została zgłoszona przez Sprzedawcę będącego osobą fizyczną, nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 9. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji dostarczane jest pocztą elektroniczną na adres email osoby zgłaszającej reklamację.
 10. OptimiPay nie rozstrzyga reklamacji związanych z nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę umów, w związku z którymi dokonana została Płatność.
 11. Zgłoszenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez OptimiPay.

10. Ochrona danych

OptimiPay dokłada wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość oraz stopień bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji. OptimiPay spełnia wymogi bezpieczeństwa określone przez PCI. OptimiPay nie odpowiada jednak za wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych lub firmowych pozyskanych na drodze nielegalnego lub nieautoryzowanego dostępu do systemów OptimiPay lub kontrahentów czy partnerów OptimiPay. Szczegółowy zakres polityki OptimiPay w zakresie ochrony danych znajduje się w Polityce Prywatności OptimiPay pod adresem:

11. Własność intelektualna

 1. OptimiPay i http://optimipay.com/ są znakami towarowymi lub usługowymi oraz domenami OptimiPay lub podmiotów z nim powiązanymi. Znaki te nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami osób trzecich w żaden sposób, który może być mylący dla klientów i potencjalnych klientów ani w żaden sposób, który dyskredytuje którykolwiek podmiot wchodzący w skład Grupy OptimiPay lub usługi przez nie świadczone. Znaki te mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie określonym w ust. 2 poniżej.
 2. OptimiPay udziela Sprzedawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji do używania znaku towarowego OptimiPay w celu informowania swoich Klientów oraz użytkowników jego strony internetowej o podjętej współpracy z OptimiPay oraz o możliwości dokonywania płatności przy pomocy Bramki Płatniczej. Licencja udzielona jest na okres korzystania z Usług.
 3. Zabrania się – bez pisemnej zgody OptimiPay — sprzedaży, licencjonowania, wynajmowania, modyfikowania, dystrybuowania, reprodukowania, transmitowania, publikowania, adaptowania, publicznego prezentowania lub tworzenia prac z wykorzystaniem materiałów lub treści, które OptimiPay udostępnia na swojej Stronie Internetowej lub w ramach Usług.
 4. Sprzedawca udziela OptimiPay bez dodatkowego wynagrodzenia na okres korzystania z Usług niewyłącznej licencji na używanie, prezentowanie i kopiowanie logo Sprzedawcy wyłącznie w celach marketingu usług OptimiPay.
 5. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że znaki towarowe Instytucji Pośredniczących stanowią ich wyłączną własność i zobowiązuje się nie kwestionować tego prawa. Instytucje Pośredniczące mogą w każdym czasie, bez uprzedzenia i z dowolnej przyczyny zakazać Sprzedawcy używania ich znaków towarowych lub nakazać zmianę sposobu ich wykorzystywania.

12. Odpowiedzialność

 1. OptimiPay nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie danych transakcyjnych dotyczących Płatności do serwerów OptimiPay. Sprzedawca jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo przesyłu danych do serwerów OptimiPay, ich poprawność oraz właściwy format danych. W przypadku utraty danych po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę do OptimiPay, OptimiPay nie ponosi odpowiedzialności za te szkody, które wynikają z faktu, iż Sprzedawca lub osoba trzecia przez niego upoważniona nie wykonała kopii zapasowej tych danych w systemach Sprzedawcy przed wysyłką.
 2. OptimiPay nie gwarantuje sfinalizowania Płatności; nie gwarantuje też, że Instytucja Pośrednicząca sfinalizuje Płatność. Sprzedawca zgadza się ponosić ryzyko związane z takimi Płatnościami oraz zwalnia OptimiPay z odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. OptimiPay nie jest stroną umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem ani umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Pośredniczącą i nie odpowiada za należyte wykonanie zobowiązań przez którykolwiek z tych podmiotów. W szczególności OptimiPay nie ponosi odpowiedzialności za towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę ani za treści zawarte na jego stronie internetowej.
 4. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich zwrotów środków, o których mowa w Regulaminie, roszczeń, opłat, kar oraz innych kosztów poniesionych przez OptimiPay w związku z korzystaniem przez Sprzedawcę z Usług. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić OptimiPay wszystkie uzasadnione wydatki z tytułu wyżej opisanej odpowiedzialności.
 5. OptimiPay nie odpowiada za szkodę osoby trzeciej, w tym Klientów, jeżeli wynikła ona w związku z naruszeniem któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Sprzedawcę.
 6. Usługi i wszystkie ich funkcje, a także strona internetowa OptimiPay, oferowane są w stanie "takim, w jakim się znajdują" (ang. "AS IS"). Zobowiązania OptimiPay ograniczone są jedynie do tych, które wyszczególnione zostały w Regulaminie.
 7. OptimiPay nie przyznaje gwarancji żadnego rodzaju, ani wyrażonej bezpośrednio, ani dorozumianej, zarówno w odniesieniu do Usług, jak i Strony Internetowej oraz treści w niej zawartych.
 8. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączona jest odpowiedzialność OptimiPay za wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, czyste straty finansowe, utratę wizerunku, wynikające lub związane z wykonywaniem przez OptimiPay (lub osoby, za które odpowiada) zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 9. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w Regulaminie są skuteczne niezależnie od natury czy przyczyny roszczeń lub żądań Sprzedawcy, w tym, bez ograniczeń lub odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych.
 10. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie swoich obowiązków, jeżeli wynikły one z działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których dana strona nie mogła przewidzieć i na które nie miała wpływu.

13. Zabezpieczenie transakcji, blokowanie środków

 1. Jeśli OptimiPay będzie miało powody, aby sądzić, że Sprzedawca (lub osoba trzecia działająca na jego rzecz lub za jego przyzwoleniem) dopuszcza się zakazanych praktyk, o których mowa w Regulaminie, lub podejmuje inne działania, które narażają OptimiPay lub osoby trzecie, w szczególności Instytucje Pośredniczące, na ryzyko roszczeń, opłat lub kar, bądź sytuacja finansowa Sprzedawcy uległa istotnemu pogorszeniu, OptimiPay będzie uprawnione do podjęcia następujących działań bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności względem Sprzedawcy:
  1. zablokowanie Sprzedawcy, Usług lub ich części;
  2. odmowa realizacji jakiejkolwiek Płatności, zwłaszcza w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do legalności transakcji stanowiącej podstawę tej Płatności lub co do legalności samej Płatności;
  3. zażądanie dodatkowych informacji lub dokumentów od Sprzedawcy.

14. Obowiązywanie Regulaminu

 1. Za okres korzystania przez Sprzedawcę z Usług uznaje się te dni, w czasie których Sprzedawca posługiwał się Bramką Płatniczą i/lub Panelem Administracyjnym.
 2. OptimiPay może zaprzestać udostępniania Usług ze skutkiem natychmiastowym powiadamiając Sprzedawcę przez Portal Administracyjny, jeżeli:
  1. Sprzedawca naruszy istotne postanowienia Regulaminu;
  2. którakolwiek Płatność zrealizowana zostanie uznana za kwalifikującą się do jej zarejestrowania w rozumieniu przepisów o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  3. Sprzedawca lub osoba przez niego upoważniona w sposób nieuprawniony ingeruje w integrację strony internetowej Sprzedawcy z Bramką Płatniczą;
  4. Sprzedawca korzysta z logo OptimiPay oraz innych znaków towarowych OptimiPay lub Instytucji Pośredniczących w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
  5. OptimiPay stwierdzi zagrożenie upadłością, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęta likwidacja Sprzedawcy lub jeśli zostanie wszczęte w stosunku do Sprzedawcy postępowanie naprawcze.
 3. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pozostaje odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania związane z Panelem Administracyjnym, nawet po jego zamknięciu, w szczególności z tytułu Chargebacków i Reversali oraz kosztów ich obsługi, nawet jeśli zostały zgłoszone po zaprzestaniu korzystania z Usług.

15. Postanowienia końcowe

 1. OptimiPay ma prawo zmienić Regulamin, rozwijać i modyfikować Bramkę Płatniczą oraz Panel Administracyjny w dowolnym czasie bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy takie modyfikacje lub zmiany będą potrzebne, by zachować zgodność z obowiązującym prawem lub zasadami i regułami Instytucji Pośredniczących.
 2. Jeśli OptimiPay podejmie decyzję o zmianie Regulaminu, umieści nową wersję tego dokumentu w Panelu Administracyjnym. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą jej umieszczenia w Panelu lub późniejszej dacie wskazanej przez OptimiPay. Jeśli OptimiPay uzna, że planowane zmiany mają charakter istotny, poinformuje o tym Sprzedawcę przynajmniej 7 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę, że kontynuując korzystanie z Usług po jednostronnej zmianie przez OptimiPay, akceptuje jednocześnie w całości te dokumenty w nowym brzmieniu. W przypadku braku akceptacji zmian przez Sprzedawcę, ma prawo zaprzestać korzystania z Usług.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby OptimiPay.
 6. Regulamin stanowi całość porozumienia między OptimiPay a Sprzedawcą.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie kreuje stosunku pełnomocnictwa, relacji pracodawca-pracownik lub joint-venture między stronami.